A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ 

szolgáltatásait igénybe vevők részére

 

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) 1. és 4. cikkének rendelkezései és ezzel összhangban az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 16. § (1)-(2) bekezdései alapján a hallgatók személyes adatait kezelő felsőoktatási intézmény köteles az érintett hallgatók személyes adatainak védelméhez való jogát biztosítani, továbbá a GDPR 12. cikk (1) bekezdése értelmében a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körben a Neumann János Egyetem tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről.

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ integrált könyvtári rendszerében a regisztrált olvasók adatait nyilvántartják. Az intézmény a megadott adatokat más személyeknek, szervezeteknek nem adja át, azokat kizárólag könyvtári tevékenység támogatására használja fel. 

Az olvasók személyes adatai kezelésének jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása lehet. 

Az adatkezelés célja: 

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központban az olvasók nyilvántartásba vétele a könyvtári szolgáltatások használatának érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja:

 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének b) pontja, azaz az érintett önkéntes hozzájárulása, mely az adatkezelő által vállalt feladat végrehajtásához és annak dokumentálásához szükséges. 

Az önkéntes hozzájárulás megadása a beiratkozás során történő hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez nyilatkozat aláírásával történik.

Az érintettek lehetséges köre

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központba beiratkozott olvasók vevők köre.

Mire használjuk az Ön adatait? 

Jelen tájékoztató célja a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központban történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása (a továbbiakban: adatok), a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Infotv., illetve a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelés a Liberty integrált könyvtári rendszerben a regisztráltak adatainak nyilvántartása, felhasználása érdekében szükséges. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a könyvtári beiratkozás feltétele a CXL. tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok megadása, ezért a könyvtári tagság ideje alatt ezen adatok Érintett általi töröltetése a könyvtári tagság azonnali megszűnéséhez vezet.

Adatkezeléssel érintett adatok lehetséges köre:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • személyi igazolvány száma 
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • ideiglenes lakcím (város, közterület, irányítószám)
 • állandó lakcím
 • kedvezményre jogosító személyes adat (a jogosultságot igazolni kell)
 • tudományos fokozat
 • egészségkárosodás

Tanulmányi adatok megadása:

 • kar
 • szak
 • tagozat
 • Neptun-kód

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére feljogosítva?

Adatkezelő: Neumann János Egyetem
Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Képviseli: dr. habil Fülöp Tamás rektor, Maráz Vince kancellári jogkörben eljáró pénzügyi igazgató

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatait az érvényes könyvtári tagság teljes időtartama alatt, és annak lejártától számított 2 évig (730 napig) tárolja az e célt szolgáló nyilvántartó rendszerében. A könyvtárhasználati tagság lejárta után 731 nappal – külön kérvény benyújtása nélkül – az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait az olvasói nyilvántartásból. Nem lehet törölni annak a beiratkozott könyvtárhasználónak az adatait, akinek bármilyen jellegű tartozása van az Adatkezelővel szemben. 

Abban az esetben, ha a könyvtári tagság ideje alatt az Érintettnek olyan befizetési kötelezettsége keletkezett, amellyel kapcsolatban a bizonylatot a 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) előírásai szerinti ideig őrizni kell, az Adatkezelő zeljesíti erre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét. 

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.;
 4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
 5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
 6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen; 
 7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya, kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
 8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?


a) A Neumann János Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

Dr. Fodor Péter

Neumann János Egyetem 

Jogi és Igazgatási Igazgatóság, Jogi és Igazgatási Iroda
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

e-mail: fodor.peter@uni-neumann.hu

 

b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:www.naih.hu
 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

fax.: +36 (1) 391-1410

c) Bírósághoz

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

 

MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is.

Személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,

3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,

4. tájékoztatás címzettek személyéről,

5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;

6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,

7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;

8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. A Hatóság felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16. cikk)
3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog - „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha

1. az adatkezelés célja megszűnt;

2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

4. az adatkezelés jogellenes;

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor. 

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8. Jogorvoslat igénybevétele (vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek)

8.1 Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 25/M. § (1) bekezdése, GDPR IV. fejezet 4. szakasz 39. cikk alapján) feladatai


Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.

 

A Neumann János Egyetem adatvédelmi tisztviselője: 

Dr. Fodor Péter

Neumann János Egyetem Jogi Igazgatóság, Jogi és Igazgatási Iroda 6000 Kecskemét Izsáki út 5.

E-mail: fodor.peter@uni-neumann.hu

 

8.2 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálatokról: (GDPR 57. cikk, 77. cikk, Infotv. 52-58.§) 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak Ön) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. § (2) bekezdése tartalmazza.

 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:www.naih.hu
 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

fax.: +36 (1) 391-1410

 

8.3 Bírósági jogérvényesítés: (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent). 

 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;

-ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.